برچسب: وانت

PERID 151 | پراید ۱۵۱ (وانت پراید)

هرکس که عکس پراید وانت را می دید این سوال در ذهنش تداعی میشد که مگر میشود پراید وانت شود؟!
جواب این سوال را شرکت سایپا پاسخ داد و این خودرو را به مرحله تولید کشاند .
علت نام گذاری این خودرو هم بر میگردد به این موضوع که سایپا مدتی می باشد که به جای نام گذاشتن بر سره خودروهایش از کد های چند رقمی استفاده میکند و بدین خاطر آن را پراید ۱۵۱ نام نهاد