برچسب: سايپا

پراید | pride |تاریخ پراید

تاریخچه پراید

پراید در واقع اول از همه در شرکت مزدا ژاپن طراحی شد
اولین فروش هم در ژاپن تحت عنوان مزدا۱۲۱و همچنین در امریکای شمالی توسط شرکت فورد به فروش رسید