برچسب: جهش

جهش قیمت پراید

پراید از ابتدای ورودش به بازاها به دلیل قیمت و مصرف بنزین پایینی که داشت مورد توجه واقع گشت و زمانی هم که پیکان از چرخه تولید بیرون رفت دیگر استقبال از خودروی پراید به اوج خود رسید.
ولی این خودرو در اواسط سال ۹۱ بود که به یکباره جهش قیمتی را تجربه کرد که بی سابقه بود . این خودرو ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد!