برچسب: بلبرینگ خودرو

اطلاعاتی از بیرینگ ها و بلبرینگ ها

در چیدمان بیرینگ علاوه بر بیرینگ شفت و نشیمنگاه نیز حائز اهمیت می باشد .
آب بندی و روان کاری خیلی موضوع با اهمیتی می باشد . روان کاری موضوعی است که عملکرد مناسب بیرینگ به آن وابسته است .
روان کاری مناسب علاوه بر روان کاری باید مانع وارد شدن ذرات آلوده بیرونی شود و از خوردگی بیرینگ جلوگیری به عمل آورد .